วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554เมื่อจบหน่วยการเรียนนี้นักศึกษาควรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังต่อไปนี้
 
1.อธิบายกำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
2.เล่าประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสารอย่างย่อๆได้
3.บอกความหมายและบอกความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
4.ยกตัวอย่างสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
5.อธิบายแระแสโลกาภิวัตน์ของเทคโนโลยีและสารสานเทศได้
6.ยกตัวอย่างบทบาทของเทคโนโลยีสารสานเทศและการสื่อสารได้
ไม่มีความคิดเห็น: